MENU Natuzzi
x
Laden

Privacybeleid en auteursrechten

 

Privacy- & Cookiebeleid
Op deze pagina wordt beschreven op welke manier de website wordt beheerd voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de website raadplegen. Deze informatie is opgesteld volgens van art.  13 van Wetsbesluit 196/03 (hierna de “Privacywet” genoemd) voor degenen die gebruik maken van de diensten aangeboden op onze website, verleend via het internet. Deze informatie is niet van toepassing voor andere websites die eventueel te raadplegen zijn via snelkoppelingen op onze webpagina's, maar waarvoor Natuzzi S.p.A. op geen enkele wijze verantwoordelijkheid draagt.  De informatie is tevens gebaseerd op Aanbevelingsnr. 2/2001 die de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten verenigde in de groep, opgesteld volgens art. 29 van richtlijn nr. 95/46/EG, aangenomen op 17 mei 2001 ter vaststelling van de minimale vereisten voor online inzameling van persoonsgegevens: de gebruikte methodes, termijnen en de aard van de informatie die door de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking moet worden verstrekt aan gebruikers wanneer zij deze website bezoeken.

Verantwoordelijke gegevensverwerking
The Data Controller of the data processed when our website is consulted is Natuzzi S.p.A., with registered office in Via Iazzitiello, 47 - Santeramo in Colle (BA)

Verwerker persoonsgegevens 
De externe verwerker van de persoonsgegevens is Protection Trade S.r.l., met maatschappelijke zetel: Via Giorgio Morandi - 22, Itri (LT).  De bijgewerkte lijst van de eventueel andere verwerkers kan worden aangevraagd via het e-mailadres: natuzzi@protectiontrade.it

Locatie, doeleinde en verstrekking van de gegevens
De verwerking van de diensten aangeboden op deze website vindt plaats bij voornoemde vestiging van het vennootschap en wordt verzorgd door werknemers en medewerkers van Natuzzi S.p.A. die de verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking en door eventuele derden die hiertoe opdracht hebben gekregen. De persoonsgegevens verstrekt door de gebruikers die aanvragen indienen, worden uitsluitend gebruikt voor de aangevraagde dienst of prestatie te verlenen en worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders is bepaald door wettelijke voorschriften of dit strikt noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen afhandelen.  De gegevens, die niet openbaar gemaakt zullen worden mogen uitsluitend aan derden worden verstrekt voor het beheer van diensten die gerelateerd zijn aan onze website..

Soorten verwerkte gegevens
Navigatiegegevens
De informaticasystemen en de softwareprocedures gebruikt om deze website te kunnen laten functioneren verzamelen bij een normale werking bepaalde persoonsgegevens, met impliciete verzending door het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Het betreft informatie die niet wordt ingezameld om te worden gekoppeld aan de geïdentificeerde betrokkenen, maar waardoor en gezien hun aard, het mogelijk zou kunnen zijn om gebruikers te identificeren door de verwerkingen van gegevens die in het bezit van derden zijn.

Tot deze gegevens behoren de IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de bezoekers van de site, de URI‘s (Uniform Resource Identifier) adressen van de aangevraagde middelen, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode om de aanvraag in te dienen bij de server, de omvang van het bestand dat als antwoord verkregen is, de digitale code die de staat van het door de server gegeven antwoord aangeeft (succesvol, foutmeldingen, enz.) en andere parameters die verband houden met de besturingssystemen en de informatieomgeving van de gebruiker.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om anonieme statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van de website en om te controleren of deze naar behoren functioneert en wordt onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van aansprakelijkheden in het eventuele geval cybermisdrijven schade zouden aanbrengen aan de website of de werking daarvan. 

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker
Het verzenden van e-mails, uitdrukkelijk of vrijwillig, naar de adressen vermeld op deze website, houdt in dat het adres van de zender wordt verworven, wat noodzakelijk is om de aanvragen te beantwoorden; wat ook van toepassing is voor eventuele andere persoonsgegevens in die elektronische post.

Specifieke samenvattende informatie kan progressief vermeld of getoond worden op de pagina's van de website en zijn bedoeld voor bijzondere aangevraagde diensten.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om te waarborgen dat de procedures correct verlopen en om de gebruikservaring van online toepassingen te verbeteren.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer worden geplaatst. Cookies staan in voor de analyse van het verkeer van een website te bepalen of om aan te geven wanneer een specifieke website bezocht werd en stellen webapplicaties in staat om informatie naar afzonderlijke gebruikers te verzenden.

Hieronder wordt gedetailleerde informatie gegeven omtrent het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hoe deze worden gebruikt door Natuzzi S.p.A. en hoe ze kunnen worden beheerd.

Natuzzi S.p.A. maakt gebruikt van volgende soorten cookies:
- “technische” cookies:
Deze cookies vereenvoudigen de navigatie en waarborgen een veilig en vlot bezoek aan de website.  Daarnaast worden er ook cookies van Google Analytics gebruikt, uitsluitend met het doel om gegevens in geaggregeerde vorm in te zamelen over het aantal gebruikers en hoe deze de site bezoeken.  Het gaat om cookies van derden die anoniem worden verzameld en beheerd om de website te monitoren en de prestaties van de hostende website te verbeteren (prestatiegebonden cookies).
Voor meer informatie over het cookiebeleid van Google verwijzen wij u naar volgende snelkoppeling: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

- “sociale plugin“ cookies van derden:
Door een website te bezoeken ontvangt men cookies van zowel de bezochte site (“eigen cookies”), als van websites die worden beheerd door andere organisaties (“derde partijen”).  Cookies van derde partijen zijn cookies afkomstig van “sociale plugins” zoals Facebook, Twitter of Google. Deze maken deel uit van de pagina‘s die rechtstreeks worden gegenereerd door deze websites en zijn geïntegreerd in de pagina‘s van de gastsite. Sociale plugins worden voornamelijk gebruikt met het doel om inhoud te delen op sociale media.
De aanwezigheid van deze plugins houdt in dat er cookies van en naar websites beheerd door derden. Gelieve de relatieve informatie te raadplegen betreffende het beheer van de informatie die wordt verzameld door "derden".

Voor grotere transparantie en eenvoud zijn de adressen waar deze informatie en details over de beheermethoden van cookies kunnen worden verkregen, hieronder vermeld:
Facebook cookies: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter cookies: https://support.twitter.com/articles/20170514
Yuotube cookies: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Instagram cookies: https://instagram.com/legal/cookies/

- Cookies voor “remarketing“:
Dit zijn persistente cookies, d.w.z. informatiefragmenten die langer aanwezig blijven en op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden gezet tot de ze worden verwijderd. “Persistente cookies” slaan enkel op dat een niet-geïdentificeerde bezoeker de internetsite heeft bezocht en niet of gebruiker de informatie heeft geaccepteerd. De website maakt ook gebruik van andere persistente cookies van derde partijen voor het opvolgen van de bezoeken voor wat betreft de digitale activiteiten.
Er wordt ook gebruikt gemaakt van cookies voor remarketing, afkomstig van Google.
Het staat de gebruiker vrij om deze cookies al dan niet te accepteren met behulp van de instellingen van hun browser.

Cookies geheel of gedeeltelijk uitschakelen: 
Het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van technische cookies kan gevolgen hebben voor het gebruik en de functies van de website die voorbehouden zijn aan geregistreerde gebruikers.  De openbare inhoud kan daarentegen wel worden benut, ook indien cookies volledig werden uitgeschakeld.

Het uitschakelen van cookies “van derde partijen” is op geen enkele manier van invloed op het navigeren op de website.

De instellingen kunnen volgens website en webapplicatie worden gedefinieerd.
Betere browsers bieden verschillende instellingen voor “eigen” cookies en cookies “van derde partijen”.
Hieronder tonen we hoe cookies kunnen worden uitgeschakeld op verschillende browsers.

Firefox:
1. Open Firefox
2. Druk op “Alt” on het toetsenbord
3. In de werkbalk bovenaan de browser selecteert u "Extra" en vervolgens "Opties"
4. Selecteer vervolgens “Privacy”
5. Ga naar “Geschiedenis” en vervolgens “Aangepaste instellingen gebruiken”. Vink “Cookies van websites accepteren” uit en sla uw voorkeuren op.

Internet Explorer:
1. Open Internet Explorer
2. Klik op de knop “Extra” en vervolgens op “Internetopties”
3. Selecteer “Privacy” en verplaats de schuifbalk naar het gewenste privacyniveau (naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies te accepteren)
4. Klik vervolgens op OK

Google Chrome:
1. Open Google Chrome
2. Klik op “Gereedschappen“
3. Selecteer “Opties” en vervolgens “Geavanceerde opties”
4. Selecteer “Instellingen voor inhoud” onder “Privacy”
5. Onder “Cookies” kunnen cookies worden uitgevinkt en uw voorkeuren worden opgeslagen


Safari:
1. Open Safari
2. Kies “Voorkeuren” in het taakmenu en selecteer vervolgens het “Beveiliging” in het dialoogvenster
3. In het gedeelte “Cookies accepteren” kan worden aangegeven of en wanneer Safari cookies van websites mag opslaan.  Voor verdere informatie, klikt u op de Help-knop (vraagteken)
4. Voor meer informatie over de cookies die worden opgeslagen op uw computer, klikt u op “Cookies tonen”


Vrijwillig verstrekte gegevens
Anders dan voor de navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de door de website aangeboden diensten.  Het niet verstrekken van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat de gevraagde dienst niet kan worden geleverd.

Gegevensverwerkingsmethoden
De persoonsgegevens worden verwerkt met handmatige en geautomatiseerde instrumenten, gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens worden ingezameld.

De persoonsgegevens dienen zodanig te worden bewaard dat de kans op vernietiging of verlies van de gegevens, ongeoorloofde toegang of verwerking, of verwerking die niet overeenstemt met de doeleinden waarvoor ze ingezameld werden, ook indien onopzettelijk, tot een minimum wordt beperkt, door de nodige geschikte en preventieve veiligheidsmaatregelen te treffen.

Rechten van de betrokkenen partijen
Personen waarop de gegevens betrekking hebben, hebben de rechten zoals vastgesteld volgens art. 7 van de privacywetgeving, zoals hieronder beschreven:

1. De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen over het bestaan van zijn/haar persoonlijke gegevens, ook indien niet geregistreerd en de verstrekking ervan in begrijpelijke vorm.

2. De betrokkene heeft het recht om:
a) de herkomst van de persoonsgegevens te kennen;
b) te weten met welk doel en methode de verwerking plaatsvindt;
c) welke logica wordt toegepast in het geval dat de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;
d) de identificatiegegevens te ontvangen van de verantwoordelijke, de verwerker en de vertegenwoordiger die is aangesteld volgens artikel 5, paragraaf 2;
e) te weten aan welke personen of derde partijen de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, of die er kennis van kunnen nemen in de hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger van de Staat, verwerkers of managers.

3. De betrokkene heeft het recht om:
a) verbetering, rectificatie of, indien gewenst, aanvulling van de gegevens;
b) verwijdering, omzetting in anonieme vorm of afscherming van de gegevens indien ze verwerkt werden in strijd met de wet, met inbegrip van de gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is voort de doelen waarvoor ze verzameld werden;
c) verklaring dat de handelingen onder punten a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook voor wat betreft de inhoud ervan, aan degenen aan wie ze verstrekt of verspreid zijn, met uitzondering van wanneer een dergelijke verplichting onmogelijk blijkt te zijn of middelen vereist die niet in verhouding staan tot de rechten.

4. De betrokkene heeft het recht om zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:
a) tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens, ook al dienen ze voor het doel waarvoor ze ingezameld werden en als daarvoor gegronde redenen bestaan;
b) tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem/haar betreffen met het doel om reclame- of marketingmateriaal toe te zenden of voor het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële communicatie.

De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te verzenden naar: natuzzi@protectiontrade.it

 

 

Auteursrecht

De algehele inhoud van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, illustraties, audioclips, afbeeldingen en animaties zijn exclusief eigendom van Natuzzi S.p.A. en zijn beschermd onder internationale wetten voor auteursrecht en andere wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.  Geen inhoud van deze website mag worden gebruikt zonder dat hiervoor de uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming is verkregen van Natuzzi S.p.A.  Indien u toestemming wenst om delen van deze website over te nemen, neem dan contact op met Natuzzi S.p.A. Natuzzi S.p.A. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde foto’s. De op de website aanwezige pictogrammen en commerciële logo’s vallen onder het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten van hun respectievelijke eigenaren.

All the photos are property of the author and any unauthorized usage can be prosecuted in accordance with current laws.

Meer info

NEEM CONTACT MET ONS OP